Hard İK

İşte bir Hukuk Fakültesi üçüncü sınıf gerçek sınavı

Dersin adı: Hukukçular için davranış bilimleri.

Aşağıdaki 10’ar madde eşleştirilecek.

1- Gerçeğin belirsiz olduğu durumlarda, durumu belirginleştirmek için grup tarafından bir gerçek yaratılır ve o grupla etkileşim içindekiler tarafından farklı derecelerde gönüllü olarak uyulur (Sherif kuramı).
2- Araştırmalarda, insanların yarısından çoğunun, belirli koşullarda sosyal itaate (istemeden boyun eğme) eğilimli olduğu belirlenmiştir (Milgram kuramı).
3- Tutumun objesi (konusu) herhangi bir şey olabilir.
4- Tutum geliştirmemiş olduğumuz durumlarda, bir tutumumuzu diğer bir objeye taşırız.
5- Gizil önyargı, sessiz ve gizlenmiş olan önyargıdır.
6- İkna amacıyla, belirli durumlarda, kolay anlaşılır ve basit bir yönergenin (takip edilecek adımlar listesi) etkili olduğu bulunmuştur.
7- Ajzen kuramına göre, tutumlar, henüz ortaya konmamış davranışın sonuçlarıyla ilgili düşüncelerden etkilenir. Niyet denilen bu evre, tutumla düşüncenin arasında köprü görevi görür ve bir düşüncenin varlığına (düşünebilir olduğuna) işaret eder (illiyet bağlantısı).
8- Azınlık grup üyeleri, çoğunluk grup üyelerinin düşüncesine karşı çıkarken kendi aralarında tutarlı olurlarsa daha etkili olurlar.
9- Uyma davranışını artıran en önemli ortamsal etken grubun büyüklüğüdür.
10- Taraflardan birinin konu hakkında bilgisi azsa, tek yönlü iletişim (tartışmamak, görüş almamak) daha etkili olur.

1- Hakimin takdir hatası görev kusuru olup, bundan dolayı ortaya çıkacak zarardan sorumlu tutulmaz.
2- Şu anda görülmekte olan bir davada, bir bankadan, müşterisi olan şirketin aylık hesap hareketlerini tüm çalışanların görebileceği bir eposta hesabına gönderdiği için (gizliliği olan bilgiyi ifşa ettiği ve personelin eline şirket aleyhine kullanılabilecek kanıt verdiği iddiasıyla) tazminat talebinde bulunulmaktadır.
3- 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun md.14: Spor alanlarında veya çevresinde, toplum kesimlerine dil, din, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
4- İştirak, suçun birden fazla kişi tarafından işbirliği içinde işlenmesini ifade eder. Suça iştirak eden herkes aynı ceza ile cezalandırılmayıp, suça katkısı oranında cezalandırılır.
5- Anonim şirketlerde esas sermayenin en az yüzde onuna sahip olan grubun(gündeme madde koydurma, genel kurulu toplantıya çağırma, özel denetçi tayini isteme hususlarında gerekçe gösterilmek suretiyle) aynı yönde hareket etmesi gereklidir.
6- TCK md.107’de yer alan şantaj suçunun maddi unsuru: “kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yükümlü olduğu bie şeyi yapmamaya zorlamak”dır.
7- Avrupa Konseyi’nin avukatlık mesleği hakkındaki 9 nolu tavsiye kararına göre, avukatların, protesto amaçlı yargısal faaliyetten çekilmesi durumunda, bunun, belirli bir süre ile sınırlı olması ve müvekkillerinin zarar görmemesi lazımdır.
8- Türk Medeni Kanunun md.118: Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur.
9- Medeni yargılama hukukunda adli yardımdan yararlanabilmek için kişinin yoksul ve ilk görünüşe göre haklı olması gerekir. Burada sorun, hakimin, haklılık konusunda takdirini kullanırken dava hakkındaki kanaatını da dolaylı olarak belirtmiş olmasıdır. Bu nedenle doktrinde, ya haklılık koşulunun kaldırılması, ya da hakimin gerekçe göstermeden takdir yetkisini kullanması gerektiği ileri sürülmektedir.
10- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren konfederasyonları işbirliği ile, 2014’de “İşyerinde Psikolojik Taciz/Mobbing Bilgilendirme Rehberi”ni çıkarmıştır. Rehberde, mobbing’in nasıl kanıtlanacağı ve nelerin mobbing olmadığı örneklerle açıklanmıştır.

Eşleştirmeler:
1-4
2-6
3-8
4-1
5-3
6-10
7-2
8-5
9-7
10-9

Yorumunuz var mı?